NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Uw kinderen zullen slechter af zijn

  • 7/29/2016

  boven.png

  24-07-2016, Jaargang 3, Editie 30

  Uw kinderen zullen slechter af zijn

  Kinderen.jpg

  Het leek de normaalste zaak van de wereld, zeker sinds WO II. Elke nieuwe generatie zou het Beter krijgen dan hun ouders. Een bloeiende economie schiep meer dan voldoende goedbetaalde banen. Wie buiten de boot viel kon een beroep doen op soms riante voorzieningen.

  Aan het begin van deze eeuw zijn we ruw uit deze droom gewekt. De zekerheid van het bestaan is ingewisseld voor een toenemend onzekerheid over het dagelijks bestaan. Uit zeer recent onderzoek van McKinsey Global Institute blijkt dat in de periode 2005 – 2014 maar liefst 65% - 70% van de gezinnen in 25 westerse landen hun inkomen zagen stageneren of zelfs omlaaggaan. Met een percentage van 70% scoort Nederland hoog. Het moet alleen de VS en Italië voor laten gaan. Binnen deze groep zijn het vooral de jongeren en de slechtopgeleiden die flink hebben moeten inleveren. De belangrijkste oorzaak voor deze negatieve inkomensontwikkeling is natuurlijk de financiële die in 2008 startte. Dat is echter niet de enige factor van belang. Er spelen nog andere factoren zoals veranderingen op de arbeidsmarkt en demografische trends.

  Door de financiële crisis van 2008 kromp in nagenoeg elk westers land het bruto binnenlands product. Daardoor steeg de werkloosheid scherp en dat hand een fnuikende uitwerking op het gemiddelde inkomen. In Nederland verdubbelde in die periode de werkloosheid van 4% naar 8% van de beroepsbevolking. De effecten van de crisis waren heftig en ingrijpend. Aan het einde van 2015 was het inkomen per hoofd van de bevolking in landen als Italië en Nederland nog steeds niet op het niveau van voor de crisis. McKinsey stelt echter ook vast dat de druk op de inkomens al van eerdere datum was. Dat is af te lezen aan het dalend aandeel van het looninkomen in de nationale koek. Tussen 1970 – 2014 daalde dat amandel met gemiddeld 5% in de onderzochte landen.

  Kinderen 1.png

  Die daling vond plaats ook al steeg de productiviteit in die periode. De positieve effecten van de productiviteitsgroei bleef bij de bedrijven. Niet alleen nam het aandeel van het looninkomen in het nationaal inkomen af, ook de verdeling van dat inkomen werd steeds schever. Een steeds groter deel van het inkomen kwam terecht bij de hoogste inkomensklassen. Ook in dit opzicht neemt Nederland een toppositie in samen met de Britten en de Amerikanen.

  Die schevere verdeling was weer het gevolg van een dalende vraag naar lager of gemiddeld geschoolde werknemers als gevolg van technologische ontwikkelingen en de globalisering.  Die afnemende vraag naar arbeid ging ook nog gepaard met een verregaande flexibilisering. Veel lager of gemiddeld geschoolden werken op basis van tijdelijke contracten die vaak ook nog parttime zijn. Deze ongunstige ontwikkelingen zijn het sterkst in landen waar de organisatiegraad van werknemers het zwakst. Ook heir mag Nederland zich in Europees verband koploper noemen. Zweden, waar 68% van de werknemers georganiseerd is, is in Europees verband de positieve uitzondering.

  Kinderen 2.png

  Bij McKinsey geloven ze niet dat er op korte termijn, in de jaren tot 2025, er werkelijk fundamentele veranderingen in het hierboven geschetste beeld komen. Enkel bij terugkeer van de groei zoals het Westen die kende in de periode 1993 – 2005, gekoppeld aan een herstel van de productiviteit, zullen inkomens weer kunnen stijgen. Voortgaande technologische ontwikkelingen zullen echter een rem vormen voor een breed herstel van de inkomensontwikkeling. Nog altijd zal bijna 20% van de huishoudend blijven kampen met een op zijn best stagnerende inkomensontwikkeling. Als de huidige trends van lage economische groei en een lage productiviteitsontwikkeling gecombineerd met de genoemde trends op de arbeidsmarkt doorzetten, dan ontstaat er een zeer mistroostig beeld. Dan zal misschien wel 80% van de gezinnen hun inkomen zien stagneren of zelfs dalen.

  De grote onbekende factor is de technologische vooruitgang. Technologische doorbraken zijn tot dusverre altijd gepaard gegaan met het vernietigen van bestaande werkgelegenheid en het scheppen van nieuwe banen. McKinsey vraagt zich echter af of dat die wetmatigheid wel van kracht blijft. De consultants vrezen van niet. Wat dat voor de loonontwikkeling zal betekenen, laat zich gemakkelijk raden!

  Cor Wijtvliet

  Bron: POORER THAN THEIR PARENTS? FLAT OR FALLING INCOMES IN ADVANCED ECONOMIES. McKinsey Global Institute, Juli 2016

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.


  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

  En dan nog dit:

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onderkant.png


   

  TWEETS