NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  Lage olieprijs is lastig, maar van tijdelijke aard

  • 11/18/2014

   

   

  Lage olieprijs is lastig, maar van tijdelijke aard

  • Prijsdaling olie zet druk op de productie
  • Oilmajors investeren minder en geven meer terug aan aandeelhouders
  • Shell geeft in 2014- 2015 $ 30 miljard terug aan de beleggers
  • Statoil heeft geen plannen dividend te verlagen
  • Shell plukt nu al de vruchten van nieuwe strategie
  • Voor Statoil wordt dat 2015
  • Lage koers is een goed instapmoment
  • Statoil; kopen voor defensieve en gebalanceerde portefeuille
  • Shell; kopen voor defensieve en gebalanceerde portefeuille


  Booreiland.png

  Statoil

  Aan het begin van het derde kwartaal is de olieprijs gaan zakken. Aan het einde van de maand oktober bedroeg de daling ongeveer 25%. Een vat Brent olie kostte toen $ 85 per vat tegen $ 115 aan het einde van juni. De oorzaken voor de daling mogen genoegzaam bekend heten. De belangrijkste oorzaak is de schalierevolutie in de Verenigde Staten. Dat land is van een importeur tot nagenoeg zelfvoorzienend geworden. De VS produceren nu dagelijks 8 à 9 miljoen vaten per dag. Tegelijkertijd is de vraag naar olie wereldwijd gedaald en is het aanbod groter geworden dan de vraag.

  Het mag dan ook geen verbazing wekken, dat de daling van de olieprijzen doorklinkt in de resultaten van de oilmajors. Het Noorse Statoil noteerde over het derde kwartaal een verlies van NOK 4,7 miljard ofwel $ 727 miljoen. De markt was niet verrast door dit verlies. Er was al rekening gehouden, dat Statoil door de lage olieprijs zou moeten afschrijven op een aantal productievelden. Uiteindelijk zou het bedrijf NOK 14,3 miljard moeten afschrijven op het Corner Project in Alberta en op tegenvallende projecten in de Golf van Mexico en in Angola. De afschrijving op de teerolievelden in Canada kwam neer op een bedrag van NOK 8,1 miljard. Gecorrigeerd voor deze eenmalige uitgaven kwam het resultaat uit op NOK 9,1 miljard. Dat was altijd nog 25% lager dan in de vergelijkbare periode van 2013. 

  prijsdruk olie.png

  Het verlies over het derde kwartaal is voor Statoil aanleiding geweest om de strategie genaamd Value over Volume met kracht te gaan doorzetten. Deze strategie komt er op neer, dat de investeringen vanaf 2015 gaan dalen na zes jaar van stijging. In 2014 zal er nog ongeveer $ 20 miljard geïnvesteerd worden. Aandeelhouders zijn er zich in de loop van de jaren over gaan beklagen, dat de zeer hoge investeringen ten koste gingen van het aandeelhoudersbelang.

  Het investeringsbedrag kan alleen al omlaag door minder renderende activiteiten te gaan afstoten. Sinds 2010 heeft Statoil voor een bedrag van meer dan $ 18 miljard aan assets afgestoten. In de maanden september en oktober wisten de Noren voor een bedrag van $ 3,5 miljard assets aan geïnteresseerden te verkopen. Of dit beleid de komende kwartalen nog zo succesvol zal zijn is nog maar de vraag, gelet op het huidig prijsniveau. Het beleid om minder waardevolle assets in de verkoop te doen, moet ervoor zorgen dat de investeringen in 2020 $ 6 miljard lager kunnen uitvallen dan nu het geval is.

  Uiteraard is Statoil niet alleen van plan om het investeringsniveau omlaag te brengen, maar ook om het kostenniveau te verlagen. Jaarlijks moeten vanaf 2016 de kosten met $ 1,3 miljard omlaag. Tot dit jaar komen de kostenbesparingen uit op $ 300 miljoen.

  Potentials.png

  Een van de doelstellingen van al deze operaties is, dat in 2016 investeringen en dividenden uit de kasstromen gefinancierd kunnen worden. Een van de fundamenten, waarop deze doelstelling is gebouwd, is dat de prijs van een vat olie ongeveer $ 100 bedraagt. Het management heeft echter al laten weten, dat deze doelstelling overeind blijft en dat er bij een lagere olieprijs niet op de investeringsplannen noch op de dividenduitkering bezuinigd gaat worden. Desnoods plaatst het bedrijf een lening om zijn aandeelhouders niet teleur te stellen. Het dividend moet groeien in lijn met de onderliggende winstgevendheid van het bedrijf, dus gecorrigeerd voor incidenten.

  Statoil.png

  De Value over Volume strategie heeft ertoe geleid dat er binnen Statoil in eerste instantie de meeste aandacht is uitgegaan naar de verkoop van minder renderende velden om middelen vrij te maken voor investeringen in projecten met een hogere marge. Gelet op de noodzakelijke volgorde van de strategie zal 2014 waarschijnlijk een jaar worden van minder productie en minder winst. Pas in 2015 worden naar verwachting de eerste vruchten zichtbaar van investeringen in projecten met een hogere marge. Als alles goed gaat zullen veelbelovende projecten in Angola en in de Golf van Mexico substantieel gaan bijdragen aan het resultaat van een toch al opgeschoonde en kwalitatief hoogwaardigere portfolio. De gedachte onder analisten is op dit moment, dat de doelstelling om in 2016 cashflow neutraal te werken zeer zeker haalbaar is. Maar dan moet de olieprijs wel weer terug in de richting van $ 100. Diezelfde analisten denken, dat de huidige prijsdaling incidenteel is en dat de prijs in het midden van 2015 gaat stijgen.

   statoil cijfers.png

   

  Shell

  Ook Royal Dutch Shell had te kampen met tegenvallende prijsontwikkeling. Maar het bedrijf wist dat nadeel te compenseren door betere marges op haar raffinageactiviteiten te behalen. Dat was weer te danken aan de lage olieprijs. De inkomsten uit de raffinage verdubbelden naar $ 1,8 miljard. Daarnaast wist het bedrijf voordeel te behalen uit nieuwe productie, een hogere gasverkoop en een lager investeringsniveau. Vooral nieuwe productie in de Golf van Mexico leverde een hoge bijdrage aan de winst. In het derde kwartaal investeerde het bedrijf netto $ 4,8 miljard tegen $ 9,4 miljard in de vergelijkbare periode van 2013. Over heel 2014 zullen de investeringen ongeveer $ 35 miljard bedragen. Dat is evenveel als in 2013.

  Shell earnings.png

   

  Uiteindelijk slaagde het bedrijf erin om de winst met 31% te laten groeien tot een bedrag van $ 5,8 miljard. Met deze winstverbetering stak Shell met kop en schouders uit boven de concurrentie, zeker in Europa. Vogens sommige analisten is hier de hand al te zien van de nieuwe ceo Ben van Beurden. Die ziet het als zijn belangrijkste missie om de financiele prestaties van zijn bedrijf te verbeteren, om zuiniger om te gaan met de beschikbare middelen en om ambitieuzer te zijn bij het aanpakken van nieuwe projecten. Het zuiniger en efficienter omgaan met de financiele middelen moet er uiteindelijk voor zorgen, dat de cashflow toeneemt, waar zowel aandeelhouders als het bedrijf zelf profijt van kunnen hebben.  In het derde kwartaal bedroeg de kasstroom $ 12,8 miljard.

  barclys.png

  De omzet daalde echter met 7% en kwam uit op $ 107,9 miljard. De omzetdaling was deels terug te voeren op de geringere productie van olie en gas in het derde kwartaal. Die liep terug naar 2,79 miljoen vaten per dag. De daling  was vooral te wijten aan het aflopen van licenties in Abu Dhabi. Daarnaast voert Shell een actief desinvesteringsbeleid. In de eerst negen maanden zijn er voor een waarde van bijna $ 12 miljard aan assets de deur uitgegaan. Dat bedrag zal voor heel 2014  uitkomen op ongeveer $ 15 miljard als de verkoop van de olie-activiteiten in Nigeria is afgerond.

  De desinvesteringen van Shell vallen in het niet vergeleken bij die van de concurrenten als BP en Total. Die hebben dit jaar al voor respectievelijk $ 50 miljard en $ 40 miljard aan bedrijfsonderdelen de deur uit gedaan. De dalende olieprijs dwingt bedrijven kritisch te kijken naar al hun projecten. Minder rendabele projecten worden onder de huidige omstandigheden gemakkelijker van de hand gedaan. Naarmate de prijs lager wordt, zal ook bij Shell de druk toenemen om meer activiteiten van de hand te doen of op te schorten. Het bedrijf heeft nu al laten weten zijn schalie-activiteiten in het Permean Basin in de VS en de activiteiten in het westen van Canada te staken als de olieprijs voor langere tijd onder $ 80 per vat komt. Shell zal echter uiterst kieskeurig zijn in de besluitvorming hieromtrent. Het stopzetten van grote projecten is immers een vorm van kapitaalvernietiging.

  Daar komt nog bij, dat Shell Noord Amerika op dit moment een porfolio heeft, die het bedrijf graag ziet en dat is een jaar eerder dan in de planning was vastgelegd. Daarnaast is Shell erg succesvol in het verlagen van de kosten in Noord Amerika. In het lopende jaar is al voor een bedrag van $ 500 miljoen aan kosten weggesneden. Desondanks is Noord Amerika nog steeds verlieslatend en zal het volgens het management daar nog wel even duren, voordat ook hier weer winst gemaakt wordt.

  Shell.png

  Dat neemt allemaal niet weg, dat Shell in 2014 weer een belangrijke doelstelling waargemaakt heeft. De operationele kasstromen zijn zo groot, dat daaruit en het dividend en de investeringen betaald kunnen worden. Dat kunnen niet veel concurrenten nazeggen. Het maakt het Shell ook mogelijk om in 2014 – 2015 ongeveer $ 30 miljard aan de beleggers te kunnen teruggeven in de vorm van een stijgend dividend en inkoop van eigen aandelen. Vooral dat laatste maakt Shell aantrekkelijk voor beleggers, zeker nu de koers onder druk staat door de alsmaar dalende olieprijs. Het derde kwartaal heeft laten zien, dat dat voor Shell ook voordelen heeft! Door de alsmaar dalende olieprijs is waarschijnlijk een deel van de schalieproductie komen stil te liggen. Volgens analisten wordt het bij een prijs van minder dan $ 75 per vat voor misschien wel de helft van de huidige producenten van schalie ondoenlijk om nog winstgevend te produceren. Een daling van de productie zal een stijging van de koers tot gevolg hebben!

  shell cijfers.png

   

  Cor Wijtvliet

  Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen of wilt u meer informatie over de diensten van ER Capital Vermogensbeheer dan kunt u gebruik maken van onderstaande link.

  KLIK HIER

   

  Westplein 9, 3016 BM ROTTERDAMTelefoon: 010 - 28 81 446 / Email: nieuwsbrief@ercapital.nl / Website: www.ercapital.nl

   

  Disclaimer

  Deze nieuwsbrief is samengesteld door ER Capital Vermogensbeheer BV, een groepsmaatschappij van ER Capital NV. ER Capital Vermogensbeheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten te Amsterdam en beschikt over een vergunning voor het zijn van een beleggingsonderneming als bedoeld in art. 2:65 lid 1 sub a Wft respectievelijk art. 2:96 Wft. De inhoud van deze nieuwsbrief is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief, waaronder eventuele bekende waardes en weergegeven resultaten, kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaade resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in/via deze nieuwsbrief verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiele dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van ER Capital Vermogensbeheer BV, noch is de informatie bedoeld als basis voor beleggingsbeslissing. Voor de toepasselijke voorwaarden en risico's van de in deze nieuwsbrief vermelde aandelen en obligaties wordt verwezen naar de prospectus en eventuele financiele bijsluiter van deze aandelen en obligaties.

   

  TWEETS