NEWSFEED RTL Z:

NEWS:

  De tijd van het huidig topmanagement bij bedrijven is voorbij

  • 1/8/2018

  Boven.png

   

  05-01-2018, Jaargang 5, Editie 1

  Beste lezer,

   

  Mag ik u op deze manier nog de beste wensen toedichten voor het piepjonge 2018. Het CorWijtvlietJournaal begint alweer aan zijn vijfde jaar. Daar ben ik best trots op.

  Tot dusverre bied ik het CorWijtvlietJournaal gratis aan en dat wil ik graag zo houden. Ik kan echter wel een financieel steuntje in de rug gebruiken om het Journaal te kunnen blijven aanbieden.

  Bent u als lezer tevreden over de inhoud van mijn Journaal, dan kunt u uw waardering tot uitdrukking brengen door donateur te worden van het CorWijtvlietJournaal. U kunt dat doen door Euro 25.-  te storten op IBANnr. NL14RABO0156073676 ten name van Wijtvliet Research. In ruil voor uw ondersteuning mag u wekelijks rekenen op een CorWijtvlietJournaal Extra. 

   

  De tijd van het huidig topmanagement bij bedrijven is voorbij

  Milton Friedman.png

  Het was alweer in 1970, dat de latere Nobelprijswinnaar, Milton Friedman in the New York Times Magazine hard uithaalde naar het vigerende economische gedachtengoed. De business of business was om zoveel mogelijk winst te maken. Moeilijk meetbare zaken als sociale doelen dienden geen doel en hadden geen nut anders dan dat ze uiteindelijk zouden leiden tot de komst van het in de VS zeer gevreesde en verafschuwde socialisme.

  Het was in de visie van Friedman de plicht van bedrijven om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de aandeelhouder. Bedrijven moesten zich daarbij echter wel houden aan de spelregels van de maatschappij. Hiermee legde hij de basis voor de theorie van het scheppen van aandeelhouderswaarde. Die theorie werd als eerste in de praktijk gebracht door de fameuze ceo van General Electric, Jack Welch. In tweede instantie werd ‘aandeelhouderswaarde’ het speeltje van consultants en investmentbankers die het idee plantten bij talloos veel bedrijven binnen en buiten de VS.

  Het topmanagement van al die bedrijven betoonde zich een zeer gewillige volger van de nieuwe heilsleer. Aandelenpakketten en optieplannen oefenden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Fondsmanagers, die claimden de belangen van aandeelhouders te behartigen, stookten het vuurtje verder op. Ze eisten elk kwartaal de resultaten te zien. Het resultaat kennen we. Om steeds opnieuw aan de eisen van de zittende aandeelhouder te voldoen sneed het topmanagement in zaken als Research& Development en in lange termijn investeringen. Aandeelhouderswaarde werd een ander woord voor korte termijn denken en kortzichtigheid.

  Dat neemt niet weg dat de leer van de aandeelhouderswaarde uiterst succesvol is gebleken. In pakweg 3 decennia heeft het wereldwijd gezegevierd. Natuurlijk, de zo geprezen animal spirits sloegen wel eens op hol en moesten daarop ingetoomd worden. Een voorbeeld daarvan is de totstandkoming van de Sarbanese Oxley wet in 2002 naar aanleiding van het Enron schandaal. Alle schandalen en misstanden ten spijt, tot op de dag van vandaag is de leer van de aandeelhouderswaarde de drijvende kracht achter de manier waarop bedrijven gerund worden. Dat is ook wel te begrijpen. Globalisering als logisch uitvloeisel van de leer van aandeelhouderswaarde, leek in eerste instantie een doorslaand succes. Er was een diepe financiële crisis voor nodig om de gebreken van de theorie bloot te leggen. Om eens wat te noemen, in de afgelopen dertig jaar is de maatschappelijke ongelijkheid enorm toegenomen, zijn er hardnekkige problemen om de productiviteit te verhogen en stagneert de loonontwikkeling van heel grote groepen werknemers. Dat moest wel reacties uitlokken en die zien we nu ook. De verkiezing van Donald Trump, de Brexit en het populisme zijn logische uitvloeisels van de zwarte kanten van deze theorie.

  Milton Friedman 1.jpg

  Het is nu aan de corporates en aan de institutionele elites een antwoord te vinden op de breed gedragen onvrede jegens hen. De nodige handreikingen zijn al gedaan. De Stewardship Code in het Verenigd Koninkrijk nodigt beleggers uit om met bedrijven in gesprek te gaan over zulke uiteenlopende zaken als strategie, risico, corporate governance, de bedrijfscultuur en de beloning. Ook wordt van meerdere kanten erop aangedrongen, dat bedrijven niet alleen aan de belangen van aandeelhouders denken, maar ook aan die van andere stakeholders en zelfs aan de belangen van de maatschappij. Het is alsof Milton Friedman door het verleden is ingehaald.

  Het is echter nog veel te vroeg om te juichen. In de praktijk overheersen vrome bewoordingen, terwijl alles nagenoeg bij het oude blijft. De status quo overheerst. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het huidig topmanagement en de Raad van Commissarissen zich wel voelen bij die status quo. Ze zijn er immers mee groot geworden. Het is niet voor niets dat er steeds meer pleidooien klinken om de samenstelling van beide bestuursraden te verbreden. Zo is een meer open oog mogelijk voor wat leeft en broeit in de maatschappij. Maar misschien moeten de zittende leden zelf ook in actie komen en daadwerkelijk inzetten op veranderingen. Niets doen bergt een groot risico in zich. Een verbrokkelde en gespleten samenleving kan zomaar uitmonden in een route naar wat Milton Friedman zeer verafschuwde en wel het socialisme! Dan zal de wal het schip keren en zullen veranderingen kwaadschiks doorgevoerd worden!

  Cor Wijtvliet

  Het CorWijtvlietJournaal wordt u gratis aangeboden. Als ook u van deze nieuwsbrieven geniet, is een financiële tegemoetkoming bijzonder welkom. Voor het bedrag van 25,00 Euro per jaar wordt u donateur van dit Journaal.

  Uw, overigens geheel vrijwillige, bijdrage kunt u overmaken naar IBANnr. NL14RABO0156073676, ten name van Wijtvliet Research. Bij voorbaat dank!

  Wie donateur wordt mag op een extra nieuwsbrief met beleggingstips van Cor Wijtvliet rekenen!

  En dan nog dit:

  - Hebt u opmerkingen en/of vragen? Mail ze gerust aan: info@corwijtvliet.nl

  - Of via mijn twitteraccount: @wijtvliet. (www.twitter.com/wijtvliet)

  - Voor meer door mij geschreven artikelen bezoekt u mijn website: www.corwijtvliet.nl

  - Of bezoek www.Beurshalte.nl      

  - Ontvangt u het Cor Wijtvliet Journaal niet rechtstreeks? Abonneert u zich dan hier!

  onderkant.png

   


   

  TWEETS